Wednesday, August 23, 2017

Vystavochny Tsentr - 1

Kiev in Ukraine inagurated its 50th metro station ‘Vystavochny Tsentr’. Some glimpses of the same

No comments: